Начало Общ. администрация Заместник-кметове

Навигация

www.troyan.bg

Заместник-кметове Печат Е-мейл
Общинска администрация - Структура
Събота, 10 Май 2008 14:37

 

Заместник-кмет на Община Троян

ИМЕ: АНГЕЛ АНГЕЛОВ

БИОГРАФИЯ:

Дата на раждане: 18.11.1978 г.

Семейно положение: Женен

Образование и обучение:

 • 2000 - 2001 г. - Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - град Свищов - магистър по специалност "Счетоводство на финансовите предприятия" с професионална специализация "Счетоводен мениджмънт в банките";
 • 1996 - 2000 г. - Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - град Свищов - бакалавър по специалност "Счетоводство и контрол" с професионална квалификация "Икономист - счетоводител";
 • 1993 - 1996 г. - СОУ "Св. Климент Охридски" - град Троян - средно образование - непрофилирано обучение;
 • 1991 - 1993 г. - НУ "Хр. Ботев" - град Троян - начално образование.

Кариера:

 • 01.05.2010 г. - "Централна Кооперативна Банка" АД клон Ловеч, представителство град Троян - Ръководител представителство;
 • 03.11.2008 г. - 30.04.2010 г. - "Централна Кооперативна Банка" АД - Директор на ЦКБ АД клон Троян;
 • 01.11.2007 г. - 28.11.2008 г. - "УниКредит Булбанк" АД филиал Троян - "Специалист продажби";
 • 24.07.2007 г. - 01.11.2007 г. - "УниКредит Булбанк" АД филиал Ловеч - "Специалист привличане на клиенти";
 • 26.04.2004 г. - 24.07.2007 г. - "Ейч Ви Би Банк Биохим" АД клон Троян, офис Ловеч - "Консултант бизнес клиенти";
 • 16.05.2003 г. - 25.04.2004 г. - ТБ "Биохим" АД клон Троян - "Консултант граждани";
 • 02.10.2002 г. - 15.05.2003 г. - ТБ "Биохим" АД клон Троян - "Експерт кредитна дейност";
 • 02.10.2000 г. - 01.10.2002 г. - ТБ "Биохим" АД клон Троян - "Счетоводител - касиер".

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ

Кметът на общината назначава за срока на мандата си трима заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно, без предизвестие със заповед на кмета на общината.

Заместник-кметовете не са държавни служители.

Заместник-кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Заместник-кметовете със своята дейност подпомагат кмета на общината по направления, съобразно този правилник и възложените им функции.


Заместник-кметът на общината по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ има следните функции:

1. Пряко ръководи и контролира дейността на:

1.1. Дирекция „Общинска собственост и икономика“

1.2. Отдел „Местни приходи“

1.3. Отдел „Бюджет и човешки ресурси“

1.4. Отдел „Счетоводство“

Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при отсъствие от общината.

Заместник-кметовете изпълняват функции на кмета на общината след упълномощаване със заповед.

Заместник-кметовете подписват писма, удостоверения, обявления, уведомления и отговори на молби и жалби, които не са индивидуални административни актове по смисъла на Административнопроцесуален кодекс /АПК/ и на чл.214 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, както и тези, които са в кръга на правомощията, възложени по силата на закон и решения на Общински съвет.

Заместник-кметовете изготвят и съгласуват предложения до Общински съвет по проблеми от тяхната компетенция.

Заместник-кметовете координират взаимоотношенията на общинската администрация с министерства, ведомства, нестопански организации, държавни, общински и частни фирми, физически лица, професионални организации и съюзи в направлението, за което отговарят.


 

Заместник-кмет на Община Троян

ИМЕ: инж. БИСТРА ЧОЛАКОВА

БИОГРАФИЯ:

Дата на раждане: 12.01.1960 г.

Семейно положение: с един син

Образование и обучение:

 • Завършила е средното си образование в гр.Троян;
 • Висше образование [1978г.-1983г.] - Висш институт по архитектура и Строителство, Специалност: Промишлено и гражданско строителство-Конструкции.

Кариера:

Проектант-конструктор:
 • 01.09.1983г. - 01.04.1985г. в „ХФЗ“-Троян;
 • 22.05.1989г. - 30.11.1990г. в Териториално проектантска организация – Ловеч;
 • 01.12.1990г. - 10.05.1997г. в „Осъм-инженеринг” ЕАД – Ловеч.

Община Троян:

 • 02.02.1998г.- 13.04.1999г., Началник управление „Териториално и селищно устройство, строителство и архитектура”

Контрол по строителството:

 • 14.04.1999г. – 30.11.2015г. в Дирекция за национален строителен контрол, Регионален отдел – Ловеч, последователно работи като инспектор, старши инспектор, главен инспектор и от 12.05.2011г. – Началник.

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ

Кметът на общината назначава за срока на мандата си трима заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно, без предизвестие със заповед на кмета на общината.

Заместник-кметовете не са държавни служители.

Заместник-кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Заместник-кметовете със своята дейност подпомагат кмета на общината по направления, съобразно този правилник и възложените им функции.


Заместник-кметът на общината по „Планиране, инвестиционна политика и оперативни програми“ има следните функции:

1. Пряко ръководи и контролира дейността на:

1.1. Дирекция „Анализ, планиране и проекти“

1.2. Дирекция „Устройство на територията“

1.3. Дирекция „Строителство“

 

Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при отсъствие от общината.

Заместник-кметовете изпълняват функции на кмета на общината след упълномощаване със заповед.

Заместник-кметовете подписват писма, удостоверения, обявления, уведомления и отговори на молби и жалби, които не са индивидуални административни актове по смисъла на Административнопроцесуален кодекс /АПК/ и на чл.214 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, както и тези, които са в кръга на правомощията, възложени по силата на закон и решения на Общински съвет.

Заместник-кметовете изготвят и съгласуват предложения до Общински съвет по проблеми от тяхната компетенция.

Заместник-кметовете координират взаимоотношенията на общинската администрация с министерства, ведомства, нестопански организации, държавни, общински и частни фирми, физически лица, професионални организации и съюзи в направлението, за което отговарят.


 

Заместник-кмет на Община Троян

ИМЕ: РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

БИОГРАФИЯ:

Дата на раждане: 19.12.1957 г.

Семейно положение: Омъжена

Образование и обучение:

 

 • 1995 – 1997 г. Следдипломни преквалификации в УНСС-София: Държавна администрация и международно право; Финансов и банков мениджмънт в международния бизнес;
 • 1988-1989 г. II ПКС като учител по БЕЛ от ЦИУУРК – гр. София
 • 1978-1983 г. Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, магистър по специалността: Българска филология

 

Кариера:

 

 • 20.11.2007 – 03.07.2018 г. Директор на СУ „Васил Левски“, гр. Троян
 • 20.12.1999 – 20.11.2007 г.  Заместник-кмет, Община Троян
 • 02.11.1995 – 19.12.1999 г. Директор на СОУ „Васил Левски“, гр. Троян
 • 01.09.1984 - 31.10.1995 г. Учител по български език и литература, V – XII клас и заместник-директор по Учебната дейност (01.09.1989-31.08.1992 г.), СОУ „Васил Левски“, гр. Троян
 • 21.09.1981 – 31.08.1984 г. Учител по български език и литература, ОУ „Димитър Благоев“ - Троян

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕТЕ

Кметът на общината назначава за срока на мандата си трима заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно, без предизвестие със заповед на кмета на общината.

Заместник-кметовете не са държавни служители.

Заместник-кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Заместник-кметовете със своята дейност подпомагат кмета на общината по направления, съобразно този правилник и възложените им функции.

 

Заместник-кметът на общината по „Образование, култура, социални и младежки дейности“ има следните функции:

1. Пряко ръководи и контролира дейността на:

1.1. Отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“

1.2. Отдел "Социална и здравна политика"

 

Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при отсъствие от общината.

 

Заместник-кметовете изпълняват функции на кмета на общината след упълномощаване със заповед.

 

Заместник-кметовете подписват писма, удостоверения, обявления, уведомления и отговори на молби и жалби, които не са индивидуални административни актове по смисъла на Административнопроцесуален кодекс /АПК/ и на чл.214 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, както и тези, които са в кръга на правомощията, възложени по силата на закон и решения на Общински съвет.

 

Заместник-кметовете изготвят и съгласуват предложения до Общински съвет по проблеми от тяхната компетенция.

 

Заместник-кметовете координират взаимоотношенията на общинската администрация с министерства, ведомства, нестопански организации, държавни, общински и частни фирми, физически лица, професионални организации и съюзи в направлението, за което отговарят.