Начало Общ. администрация Функции на Община Троян

Навигация

www.troyan.bg

Функции

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

Община Троян е юридическо лице на бюджетна издръжка с административен център град Троян.

Общинската администрация, при осъществяване на своята дейност, се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Устройствен правилник на Общинска Администрация - Троян
(Големина на PDF файла: 2,75 MB)

Актуализиран към дата 02.06.2016 г.

 

 

Закон за местното самоуправление и местната администрация
(Големина на PDF файла: 2,75 MB)

Актуализиран към дата 02.06.2016 г.