Начало Екология Екология

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Екология
Брой подкатегории: 6
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Екология Файлове: 4

Общинска програма за опазване на околната среда 2013 - 2020 година

Подкатегории:
Биосферен парк Файлове: 0
Въздух Файлове: 3
Вода Файлове: 1
Отпадъци Файлове: 14
Обяви Файлове: 12
Биологично разнообразие Файлове: 0
Файла:
Уведомление относно определяне на границите, в които през 2021 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, Община Троян уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за определяне границите на районите на територията на общината, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2021 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Основните съображения за издаването на заповедта е спазването на изискванията, регламентирани в чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ, във връзка с чл. 62 от ЗМДТ.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт от интернет страницата на общината, както и всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. в сградата на общинска администрация – Троян, стая № 17.

Формата за участие в производството по издаване на общия административен акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в отдел „Услуги на гражданите“ на Община Троян в едномесечен срок от датата на публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на общината.

Дата 25-09-2020 10:43:59 Размер 0 B Изтегляне 327

Доклад по наблюдение и контрол при прилагането на ПУП за туристически комплекс „Беклемето“, общ.Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-10-2019 12:50:31 Размер 163.08 KB Изтегляне 711

Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на град Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-03-2019 16:08:40 Размер 6.91 MB Изтегляне 762

Ръководство за зелени обществени поръчки

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 19-03-2018 19:03:41 Размер 1.28 MB Изтегляне 1390