Начало Обществени съвети Квартални съвети

Навигация

www.troyan.bg

Квартални съвети

КВАРТАЛНИ СЪВЕТИ

 

Структурите на гражданското общество (СГО) и местните власти могат да бъдат успешни партньори в процеса на общинското развитие само ако успеят да преодолеят взаимната си подозрителност и недооценяване на значимостта и ефекта от дейността, която те извършват за разрешаване на проблемите. Взаимното уважение, както и убеждението, че работейки заедно, ще са по-ефективни, са предпоставка за бъдещи успехи.

Поради своя характер и начин на работа структурите на гражданското общество имат определени предимства при определянето и решаването на различни проблеми на общинско равнище. В повечето случаи те стоят по-близко до конкретните проблеми и могат да предложат нови, нестандартни подходи и методологии за тяхното  разрешаване. Имат капацитет и знания как да организират и мотивират участието в този процес на големи групи хора, които са обединени единствено от желанието да разрешат максимално добре даден проблем.

Квартални съвети:

От гледна точка на териториалния обхват в града функционират тринадесет квартални съвета, а на територията на всяко населено място от общината са изградени кметски съвети.

Те имат обща насоченост, изпълнявайки основно посредническа функция, чрез която подпомагат взаимодействието между живущите в съответните квартали и села и общинска администрация.

Грижат се за спазване на наредбите касаещи обществения ред и сигурност,  околната среда и зелените площи. Дават коструктивни предложения относно подобряване на административните услуги, предоставяни в администрацията. Активно работят за осъществяване на проекти и добри практики, които са за благоустрояване на  кварталите и селата. Организират се съвместно събития за съхранение и  развитие на техните традиции и културни ценности и др.

Кварталните съвети са институции на общността, които се изграждат по инициатива на населението и на Кмета на Общината и осъществяват своята дейност на доброволен принцип. Те не са политически структури и не се занимават с политическа дейност. Изграждат се в териториално обособени райони, които имат свой специфичен облик и сформирана жизнена среда, каквито са кварталите на града.

Със създаването на кварталните съвети се цели:

  1. да се стимулира инициативата на гражданите при решаване на проблемите на населените места – квартали, където те живеят или работят;
  2. да се изгради действено партньорство между кварталните съвети и органите на местното самоуправление, чрез което местната власт да се доближи още повече до проблемите на хората, за да могат да ги решават по-успешно;
  3. да се повиши ролята на гражданите за осъществяване на обществен контрол при разпореждането с обекти, общинска собственост, съгласно действащото законодателство.

С участието и съдействието на кварталните съвети, общинската администрация организира публични обсъждания на инфраструктурни, благоустройствени, екологични и други проекти /за паркове, градинки, детски площадки, мостове, гаражи, търговски обекти, застрояване на общински терени и други/. Чрез тях се провеждат публични обсъждания на проекти за актове на месната власт и документи на общинската администрация и на Общинския съвет, които касаят всички жители като стратегии, програми и планове за общинско развитие, проекто-бюджета на общината, общински наредби и други. Целта на обсъжданията с гражданите е да бъдат предварително информирани, за да могат да дадат становища и предложения по проектите.

През 2013 г. на територията на град Троян бяха изградени 12 квартални съвета. Чрез тях общинското ръководство проучва мнението на гражданите за решаване на дългосрочни въпроси, относно определяне приоритетите и перспективите за развитие на квартали и проблеми, касаещи  извършване на ремонти и реконструкции в инфраструктурата, подобряване на транспортното обслужване, сметосъбирането и други;

Кмарталните съвети участват в изготвянето на проекти за кандидатстване по програми за привличане на финансови средства за решаване на проблеми по благоустройството, околната среда, инфраструктурата и други. Инициират пред кмета на общината свикване на общото събрание на етажните собственици във входове на блокове, в които няма избрани управителни съвети на етажната собственост. Организират гражданите за облагородяване, хигиенизиране и поддържане на жилищните райони. Свикват квартално събрание на населението и отчитаг дейността си пред него не по рядко от веднъж годишно. Чрез кварталния съвет се съдейства за опазване на обществения ред в квартала съгласно закона, в партньорство с РПУ.

В администрацията се води регистър, в който се регистрират поставените проблеми от кварталните съвети, които се насочват за изпълнение и рещаване към служители от администрацията, като се посочва реален срок за изпълнение.

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията