Начало Местни приходи Декларации по ЗМДТ

Навигация

www.troyan.bg

Декларации по ЗМДТ Печат Е-мейл
Отдели - Местни приходи
Сряда, 16 Март 2016 16:02

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ)


I. Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти:

1. Кой и кога подава декларация?

 • Декларацията се подава от данъчно задължените лица по ЗМДТ, а това са: собствениците на облагаем с данък недвижим имот; лицето, на което е предоставено правото на управление на държавни или общински имоти; ползвателят –  предприятие, когато е учредено вещно право на ползване; концесионерът – при учредено право на концесия.
 • Декларация се подава при:
  • придобиване на новопостроен недвижим имот, който не подлежи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията;
  • придобиване на недвижим имот по наследство;
  • предоставяне на право на управление върху държавен или общински имот;
  • придобиване на новопостроен или придобит по друг  начин недвижим имот от предприятие или учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие;
  • учредяване право на концесия върху недвижим имот;
  • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
  • подаване на коригираща декларация за деклариран имот.
 • Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък, вкл. предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.
 • Не се подава декларация за недвижими имоти и ограничените вещни права, придобити /с изключение на придобитите от предприятия/ по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност.
 • При придобиване на имот по наследство декларация се подава в шестмесечен срок.
 • Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

2. Необходими документи:

 • Копие на документ за собственост - нотариален акт, договор за доброволна делба, съдебно решение, постановление за възлагане и др.;
 • Копие на удостоверение за наследници /при наследство/;
 • Копие от акт за смърт – при починал ползвател;
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице и когато не е попълнено пълномощното в декларацията.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Срокове за плащане:

 • Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.

Декларацията по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 

II. Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

1. Кой и кога подава декларация?

 • Декларация се подава за новопостроена сграда, завършена в груб строеж и подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.
 • Декларацията се подава от възложителя на строежа, който съгласно Закона за устройство на територията е:
  • Собственикът на имота;
  • Лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот;
  • Лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.
 • Декларацията се подава в двумесечен срок от завършване на сградата в груб строеж. Подадените данни от един възложител ползват и останалите възложители.

2. Необходими документи:

 • Документ за завършване на сградата в груб строеж;
 • Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

Декларацията по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 

III. Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

1. Кой и кога подава декларация?

 • Декларация се подава при:
  • настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение – само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ;
  • за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „ основно жилище“ за имот, за който е подадена преди 1-ви януари 2019г. За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация.

Основно жилище е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданите и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

 • Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, вкл. предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.

Декларацията по чл. 27 от ЗМДТ за освобждаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 

IV. Декларация по чл. 32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

1. Кой и кога подава декларация ?

 • при откриване на наследство данъчнозадължени лица са наследниците по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците, заветниците или техни законни представители.
 • Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г.
 • При откриване на наследство данъчно задължените лица или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.
 • Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

2. Необходими документи:

 • Копие на удостоверение за наследници / при наследство / или копие на завещание при подаване на декларацията от заветник;
 • Други документи в зависимост от това, какво включва наследственото имущество;
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Срокове за плащане :

 • Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
 • Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок.

Декларацията по чл. 32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 

V. Облагане с данък при придобиване на имущества

1. Кой и кога подава декларация ?

 • Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства.
 • Не  се подава декларация за: придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи ; безвъзмездно прехвърляне на имущества в изпълнение на задължение, произтичащо по закон; получените обичайни подаръци; придобитите имущества по реда на ЗПСПК; непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел; получените и предоставени дарения на юридическси лица с нестопанска цел, регистрирани в ЦРЮЛНСЦ за осъществяване на общественополезна дейност.
 • Декларацията се подава от задълженото за данъка лице:
  • Приобретателят на имуществото;
  • Прехвърлителят или двете страни – когато е уговорено изрично;
  • Прехвърлителят – когато приобретателя е в чужбина.

2. Срокове за плащане:

 • Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.
 • Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, както и  към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
 • При безвъзмездно придобиване на имущество,без гореизброените случай, лицата получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и  заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

Декларацията за облагане с данък при придобиване на имущества можете да изтеглите [OT ТУК].

 

VI. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за притежавано превозно средство

1. Кой и кога подава декларация ?

 • Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи.
 • Декларация се подава в следните случаи:
  • пътното превозно средство е придобито по наследство. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок;
  • пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
  • собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
  • са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
  • са налице основания за ползване на данъчни облекчения.

2. Необходими документи :

 • Документ за придобиване/договор, фактура, превод на документите на  български език от лицензиран преводач-при придобиване на превозното средство от чужбина/;
 • Копие на свидетелство за регистрация / част І /, издадено от сектор „ Пътна полиция ”;
 • Копие на документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство - когато няма налична информация в общината;
 • Копие на документ за платен данък върху превозните средства / ако данъка е платен от продавача  за времето до края на календарната година /;
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват "Вярно с оригинала".

3. Ползвани облекчения:

 • За мотопеди и  мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологичните категории „Евро4“, определения данък превозни средства се заплаща с 20 на сто намаление, а  за съответстващи на екологични категории по – високи от  „Евро4“ - с 60 на сто намаление от определения данък.
 • За автобусите, товарните автомобили с технически допустима маса над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения  данък.
 • Лекият автомобил-собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW  е осводен от данък. Когато автомобила е в съсобственост на няколко лица, от данък е освободена частта на лицето с намалена работоспособност.
 • Освободени са от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5e, L6e и L7e, определени в чл.4 от Регламент (EC) ) 168/2013г.

4. Срокове за плащане:

 • Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение.
 • Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

Декларацията по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона можете да изтеглите [ОТ ТУК].

Декларацията по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 

VII. Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

1. Кой и кога подава декларация?

 • Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва  патентни дейности, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

 • Данъчните декларации  се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
 • Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
 • В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
 • Лицата подават декларация за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
 • При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.
 • Лицата подават данъчна декларация и при регистрация и преминаване по Закона за ДДС през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата.

2. Необходими документи :

 • Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение.
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Ползвани облекчения:

 • физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
 • физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
 • физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
 • лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

4. Срокове за плащане :

 • Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

- до 31 януари;

- до 30 април;

- до 31 юли;

- до 31 октомври.

 • Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването й.
 • Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.

Декларацията по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 

VIII. Декларация по чл.61р от ЗМДТ за облагане с годишен туристически данък

1. Кой и кога подава декларация ?

 • Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
 • Лицата подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

2. Необходими документи :

 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Срокове за плащане :

 • Дължимият данък  се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Декларацията по чл. 61р от ЗМДТ за облагане с годишен туристически данък можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 

IX. Декларация по чл.61х от ЗМДТ

1. Кой и кога подава декларация ?

 • Декларацията се подава от превозвачи, които извършват дейност по таксиметров превоз на пътници.
 • Декларацията се подава при:

- започване на дейността – преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от ЗАП;

- прекратяване на дейността;

- промени във вече декларирани обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили- в 7- дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

2. Срокове за плащане:

 • Изчисленият от задълженото лице данък се заплаща преди издаването на разрешението по чл. 24а, ал. 1 от ЗАП.

Декларацията по чл. 61х от ЗМДТ можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 

X. Декларация по чл. 71 от ЗМДТ

1. Кой и кога подава декларация ?

 • Не се събира такса за  сметосъбиране и сметоизвозване,  ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя в срок от първи ноември до края на предходната година.
 • Необходимо е  имота да не се използва црез цялата година от никой от съсобствениците/ ползвателите и декларацията да е подписана от всички съсобственици / ползватели. При промяна в декларираните обстоятелства, лицата подават декларация по образец преди започване на ползването.
 • За тези обстоятелства се извършват проверки, които могат де са базират и  на информация за ползвани услуги на ВиК, Електроразпределение и др. При констатирано ползване на имота, таксата се събира в годишен размер. В случай, че се установи консумация на вода над 1 куб. м. и/ или ел. енергия над 50 kW за имота за месец, се приема, че имотът се ползва.

2. Необходими документи:

 • Пълномощно, когато декларацията не се подава от задълженото лице.
 • Идентификационните клиентски номера на партидите за ползване на   електрическа енергия и вода .

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

Декларацията по чл. 71 от ЗМДТ можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 

XI. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче

1. Кой и кога подава декларация ?

В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.

2. Необходими документи:

Пълномощно, когато декларацията не се подава от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Срокове за плащане :

 • Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.
 • За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Декларацията по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче можете да изтеглите [ОТ ТУК].


ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАВАНИ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

 

I. Декларация по чл. 19 за определяне на такса битови отпадъци според количеството им

1. Кой и кога подава декларация ?

 • Когато таксата за битови отпадъци може да се определи според количеството им, лицата  подават декларация и заявление от 1 септември до 31 октомври на предходната година. В същия срок лицата заявяват броя, вида и доставката на необходимите съдове като подават заявление по образец в ОП „ Комунални услуги“.
 • За придобитите през годината имоти и за новопостроените сгради, както и в случаите на разделяне или обединяване на имоти, декларацията и заявлението се подават в двумесечен срок от придобиването им, съответно разделянето/обединяването им..
 • В декларацията и заявлението се посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота за извозването им.
 • Не се допуска деклариране на кофа/и/ за смет за имоти, включващи категоризирани заведения за хранене и/или  развлечения с капацитет повече от тридесет места.
 • За имоти, включващи места за настаняване таксата се определя въз основа на декларация или служебно от органите по приходите въз основа на издадена заповед за категоризация, както следва:

-        с капацитет от три до девет стаи включително – за една кофа, а когато в имота има заведения за хранене и/или развлечения с капацитет повече от тридесет места – един съд за отпадъци тип „Бобър“;

-        с капацитет от десет  до двадесет и пет стаи включително – за един съд за отпадъци тип „ Бобър“;

-        с капацитет над двадесет и пет стаи – за три съда за отпадъци тип „ Бобър“.

Таксата за битови отпадъци за имоти, включващи места за настаняване може да се определи и въз основа на декларация и заявление, подадени за повече или по- големи от съответните съдове по чл. 19а, ал. 2 от Наредба №7. В тези случаи се декларират само допълнителните съдове.

2. Необходими документи :

 • Пълномощно, когато декларацията не се подава от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Срокове за плащане:

 • Такса битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Декларацията за определяне на такса битови отпадъци можете да изтеглите [ОТ ТУК].

Заявлението за определяне на такса битови отпадъци можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 

II. Декларации по чл. 20, свързани с ползването на облекчения за заплащането на такса битови отпадъци

 • За имот, който е основно жилище на лице с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто, такса битови отпадъци се дължи със 75 на сто намаление. Лицата с намалена работоспособност подават декларация по образец в отдел „Местни приходи“ в двумесечен срок от издаването на решението на ТЕЛК/НЕЛК.
 • За имот, който е основно жилище на лице, което е доброволец по смисъла на Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, такса битови отпадъци се дължи със 75 на сто намаление. Лицата предявяват правото си на ползване на облекчение чрез подаване на декларация по образец в срок от 1-ви до 30- ти ноември на предходната година, като прилагат служебна бележка, издадена от Община Троян.

Декларацията за доброволец можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 • Лица със сключен граждански брак и до навършване на 35 г. включително и на двамата съпрузи, могат да ползват облекчение на такса за битови отпадъци със 75 на сто намаление за имота, който е основно жилище на семейството. Лицата предявяват правото си на ползване на облекчение чрез подаване на декларация по образец   от 1-ви до 30-ти ноември на предходната година, за която ще се ползва облекчението. Сключилите граждански брак през годината подават декларация в двумесечен срок от датата на сключването му.

Декларацията за младоженци можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 • Лица, които са действащи планински спасители и притежават талон за правоспособност, издаден от Дирекция Планинска Спасителна Служба  при БЧК  ползват облекчение на такса за битови отпадъци със 75 на сто намаление за имота, който им е основно жилище, като подават декларация по образец в срок  от 1-ви до 30- ти ноември на предходната година като прилагат служебна бележка от ПСС при БЧК.

Декларацията за планински спасители можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 • Ползвателите на предоставени за безвъзмездно ползване имоти - собственост на Община Троян предявяват правото си на освобождаване чрез подаване на декларация по образец в отдел „Местни приходи“ в срок от 1 до 30 ноември на предходната година. За предоставените им за безвъзмездно ползване имоти през годината, както и в случаи на разделяне или обединяване на имоти, декларацията се подава  в двумесечен срок.

Декларацията за освобождаване можете да изтеглите [ОТ ТУК].

 • Лицата, на които е предоставен за безвъзмездно управление имот - собственост на Община Троян предявяват правото си на освобождаване чрез подаване на декларация по образец в отдел „Местни приходи“ в срок от 1 до 30 ноември на предходната година. За предоставените им за безвъзмездно ползване имоти през годината, както и в случаите на разделяне или обединяване на имоти, декларацията се подава в двумесечен срок .

Декларацията можете да изтеглите [ОТ ТУК].

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДИ


 • Приемане и обработване на заявления за закриване на партида по чл. 14 от ЗМДТ

- Заявление по образец;

- Копие на съответния документ - нотариален акт, договор за доброволна делба, съдебно решение;

- Пълномощно, когато заявлението не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 • Приемане и обработване на заявления за закриване на партида по чл. 54 от ЗМДТ

- Заявление по образец;

- Копие на нотариално заверен договор за покупко - продажба на МПС, копие на свидетелство за регистрация част І - при бракуване и др.;

- Пълномощно, когато не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ГЛОБИ, ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 129 ОТ ДОПК

- искане по образец можете да изтеглите [ОТ ТУК];

- документ, удостоверяващ обстоятелството за недължимо внесена сума;

- документ, удостоверяващ номер на банкова сметка за възстановяване на надвнесената сума;

- пълномощно, когато искането не се подава лично от заинтересованото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ"


I. Издаване на удостоверение за данъчна оценка

1. Необходими документи:

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • актуална скица;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал;
 • решение на Поземлена Комисия за земеделски земи;
 • удостоверение за характеристики на земеделска земя;
 • таксационно описание и удостоверение за идентичност– за гори;
 • удостоверение за наследници;
 • удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че лицето е заветник по смисъла на закона -  оригинал. Удостоверението трябва да съдържа  данни за завещателя /трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене, данни за имота и неговото местонахождение /, както и завещаните части на имота;
 • удостоверение от съда за издаване на удостоверение за данъчна оценка - оригинал;
 • удостоверение, издадено от нотариус по чл.587 от ГПК;
 • при незавършено строителство – констативен протокол от общинската администрация, удостоверяващ степента на завършеност на сградата, издаден не по – късно от 3 месеца преди датата на искането;
 • декларация по чл. 14 от ЗМДТ за нуждите на изготвянето на данъчната оценка – в случаите на незавършено строителство, учредяване на право на строеж, застроени земеделски земи;
 • декларация по чл. 14 от ЗМДТ(със заверена техническа страница на декларацията) за нуждите на изготвянето на данъчната оценка на земеделски земи  с друго предназначение(различни от ниви, овощни градини, ливади, пасища) и др.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

2. Срокове за изпълнение и такси:

 • обикновена услугав срок от 4 до 5 дни от подаването на искането – 5,00 лв.;
 • експресна услуга - в срок от 2 до 3 дни от подаването на искането – 10,00 лв.;
 • специална услуга – извършва се в срок от подаването на искане до края на следващия работен ден 50,00 лв.

ВАЖНО!

 • Издадените до 30.06. на текущата година удостоверения за данъчна оценка        на основание чл. 264, ал. 1 от ДОПК, са валидни до тази дата, а издадените след тази дата – до края на текущата година.
 • Когато задълженията са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година, независимо от датата на издаването му.
 • Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.

 

II. Изготвяне на заверено копие от подадена данъчна декларация

1. Необходими документи:

 • искане по образец ;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от 1 до 7 дни от подаване на искане по образец - 3.00 лв.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

III . Издаване на удостоверение за декларирани данни

1. Необходими документи :

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от подаването на искане по образец до края на следващия работен ден2,00 лв.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

IV. Издаване на дубликат от квитанция за платен данък

1. Необходими документи :

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от подаването на искане по образец до края на следващия работен ден – 1,00 лв.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

V. Издаване на разпечатка за задължения по местни данъци и такси

1. Необходими документи :

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от подаването на искане по образец до края на следващия работен ден2,00 лв.

 

VI. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата

1. Необходими документи :

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от 1 до 7 дни от подаване на искане по образец – 1,00 лв.

 

VII. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по местните данъци и такси

1. Необходими документи :

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от подаването на искане по образец до края на следващия работен ден2,00 лв.

 

VIII. Предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по местните данъци и такси на основание чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от ДОПК

1. Необходими документи :

 • искане по образец;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение

 • в 5- дневен срок от подаването на искане по образец.

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • Който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.
 • Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
 • Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл. 32 , не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв.
 • При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден начин на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия данък върху укритата част.
 • Лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
 • Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
 • При неспазване на  други разпоредби по ЗМДТ извън гореизброените на  виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

 

Уведомяваме всички данъчно задължени лица, че невнесените в срок данъци  и такси по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.