Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян спечели проект за обновяване и оборудване на болницата Печат Е-мейл
Сряда, 16 Октомври 2013 12:52

Проектът на Община Троян „Реконструкция/обновяване и оборудване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД, град Троян”, е одобрен за финансиране.

 

Общата стойност на одобрените допустими разходи по проекта е 1 289 272,58 лв, от които стойността на безвъзмездната финансова помощ по ОПРР възлиза на 1 279 858,12 лв (99,27% от общо допустимите разходи по проекта съгласно финансовия анализ), а собствения финансов принос на кандидата е в размер на 9 414,46 лв (0,73% от общо допустимите разходи по проекта съгласно финансовия анализ).

Продължителността на проекта ще бъде 18 месеца.

Предвидена е за закупуване и  инсталиране следната апаратура по отделения:

 • Компютърен томограф – 2 среза за отделение „Образна диагностика” – 1 брой;
 • CR система за отделение „Образна диагностика” – 1 брой;
 • Система за обратна осмоза за отделение „Хемодиализа“ – 1 брой;
 • Анестизиологичен апарат с монитор за АГ операционна – 1 брой;
 • Реанимационна маса за новородени за АГ отделение операционна – 1 брой;
 • Фетален монитор за акушеро-гинекологично отделение Предзала – 2 броя;
 • Видеоендоскопска система за Кабинет по ендоскопични изследвания отд. по „Хирургия“ – 1 брой;
 • Портативен ултразвуков апарат за абдоминална ехография за отделение по „Педиатрия”– 1 брой;
 • Вакуум апарат за инфектирани рани за хироргична опарационна, операционна зала „Хирургично отделение” –  1 брой;
 • Бифазен дефибрилатор за Интензивен сектор на отделение вътрешни болести– 1 брой;
 • Апарат за газова стерилизация за централна стерилизация – 1 брой;
 • Мобилен многофункционален УЗ диагностичен апарат за отделение по „Вътрешни болести” с възможност за използване на налична трансезофагеална сонда за Кабинет по функционална диагностика – 1 брой;
 • Доплер - сонограф за отделение по „Нервни болести” – 1 брой;

Съпътстващи строително ремонтни дейности ще бъдат изпълненини в отделение по образна диагностика-кабинет „Компютърен томограф“ и АГ - отделение - Родилна зала - Операционна зала към АГО;

Ще бъде изградена Рампа за осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение на главен вход на МБАЛ гр.Троян и подмяна на два асансьора.

Очаквани резултати от дейността

Рехабилитирани помещения на МБАЛ – Троян за инсталиране на новопридобита медицинска апаратура, изградена достъпна среда.

С реализацията на проекта ще се постигне разширяване на обхвата и качеството на предоставяните от МБАЛ-Троян здравни услуги на населението. Ще се създадат необходимите предпоставки за значително подобряване възможностите за ранна диагностика. От изключително значение е изграждането на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Ключов положителен ефект от проектната реализация е подобрената здравна инфраструктура в целевата територия, повишеното качество на живот и на работната среда. Проектът ще допринесе за повишаване привлекателността на региона и за устойчивото му развитие.

Предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ между Договарящия орган и община Троян.

 

Маргарита Генкова
"Връзки с обществеността"