Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Нови услуги за гражданите в Информационния център на Общината Печат Е-мейл
Сряда, 16 Октомври 2013 13:03

Община Троян въведе няколко нови ефективни услуги, които пестят на гражданите и бизнеса ценно време и средства.

 

Гише на бизнеса:

То  се намира в Центъра за административно обслужване  в сградата на администрацията. Целта на гишето е да подпомага всички инвеститори за по-бързо и ефективно административно обслужване. Служителят, отговарящ за гишето извършва консултации за необходимите документи, за извършване на определена услуга от администрацията. Чрез гишето се съкращават сроковете за изпълнение на услугите, като служителят има ангажимента да следи изпълнението на заявената услуга и при възникване на проблем да уведоми заявителя. Гишето на бизнеса подпомага инвеститорите от подаването на заявлението за извършване на определена услуга, до неговото изпълнение.

 

Публични регистри:

В сайта на Община Троян е внедрен специализиран продукт, който осигурява информация на „живи данни“, съдържащи се в регистрите на общината.

Към момента са инсталирани:

Публичен регистър на общинската собственост, който дава информация за наличните свободни общински имоти на територията на цялата община. Чрез него всички граждани могат да получат информация за вида на имота, собствеността на имота и местонахождението му.

Регистъра на индивидуалните административни актове /заповеди на кмета/. Чрез него гражданите могат да се информират какви заповеди с обществено значение е издал Кмета на община Троян.

„Регистър на етажната собственост“, който дава информация за вписаните сгради в режим на етажна собственост и техните управители на територията на общината.

 

Предоставяне на он-лайн услуги на гражданите:

От миналия месец общинска администрация Троян предлага обслужване на граждани он-лайн. Чрез сайта на Община Троян, секция  „Портал за електронни административни услуги“, всички граждани могат да подадат своето искане за определен вид услуга. Към момента общината предлага 8 услуги по гражданско състояние, а именно: Издаване на удостоверение за наследници, издаване на удостоверение за раждане-дубликат, издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат, удостоверение за идентичност на лице с различни имена, удостоверение за родените от майката деца, удостоверение за родствени връзки и удостоверение за семейно положение.

Услуги по ТСУ, предлагани он-лайн: Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ, Издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ, Издаване на скица на недвижим имот /за проектиране/, Удостоверение за идентичност на УПИ, Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж и Издаване на удостоверение за търпимост.

 

Всеки гражданин желаещ да ползва услугите на община Троян по електронен път може да направи това, като се регистрира по указания начин в сайта на общината. След изпращане на заявлението и плащане на съответната такса по банков път, услугата може да бъде получена по два начина: чрез подаване на заявлението с електронен подпис и без електронен подпис. При подаване на заявлението с електронен подпис, услугата се извършва и се изпраща на подателя на посочения от него адрес с обратна разписка от служителя изготвящ удостоверението.

При подаване на заявлението без електронен подпис, гражданина трябва да получи лично исканата услуга в центъра за административно обслужване, т.е. ще се съкрати идването в общината за подаването на заявлението.

 

В интернет страницата на общината бе внедрен модул „Деловодна справка“. Целта е всеки гражданин подал заявление, жалба, искане да може да проверява във всеки един момент дали е изготвен отговор на неговото искане и по този начин се спестява на хората идване до общината.

 

Географска информационна система

Пак през септември  Община Троян закупи и внедри Географска информационна система.

Географските информационни системи /ГИС/ разширяват възможностите на цифровите планове и карти. Те позволяват данните, намиращи се в общинските регистри да се „свържат” с цифровите карти. Така се осигурява възможност да се извършват различни типове справки, даващи пространствено разпределение на данните.

Основната задача на програмната система АКСТЪР-ГИС ОФИС за община е да предостави на съвременната общинска администрация качествено нов поглед върху онези данни на общината, които имат и пространствено представяне. Тези данни са много повече, отколкото на пръв поглед изглежда. Това са данни, свързани с общински имоти, с отдадени под наем имоти, данни за търговски обекти, данни, свързани с планове за действие при бедствия и аварии, перспективни планове за развитие, застроителни, кадастрални, регулационни планове, планове на инженерната инфраструктура (ВиК, БТК, енерго, улично осветление, газификация, топлофикация), транспортни планове, екологични планове, планове на водни територии и речни басеини и др.

АКСТЪР ГИС ОФИС представлява програмен комплекс, чиято цел е да се автоматизират различни задачи, свързани с устройството на териториите, регистъра на собствеността, екологията, инфраструктурата на територията и мн.др. Системата осигурява възможност за едновременна работа на различни специалисти по различни задачи, като се ползват едни и същи графични или семантични данни.

В сайта на община Троян има линк към Географската информационна система. Чрез него всички граждани ще могат да получават информация за имотите, които ги интересуват, местонахождение, граници, собственост.

През тази година, във връзка с подобряване на обслужването в населените места на територията на Община Троян, всички кметства и наместничества на територията на общината започнаха да приемат заявления, молби, жалби и други на граждани на кметствата. По електронна поща изпращат искането на гражданина в Центъра за административно обслужване, където се завеждат и се връщат на гражданите входящите номера. Отговорите си гражданите получават по пощата с обратни разписки. По този начин на гражданите се спестяват време и средства.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”