Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Последваща оценка на Общинския план за развитие /ОПР/ на община Троян за периода 2007-2013 г. Печат Е-мейл
Петък, 13 Юни 2014 10:52

Троян е една от първите общини, която внася последваща оценка за общинския план за развитие, която по силата на закона за регионално развитие трябва да бъде внесена в ОбС в рамките на едногодишен срок след изтичане на периода на действие на плана / до края на календарната година/.

Последващата оценка е направена от външна за общината фирма. Ето някои важни изводи от оценката:

Най-добро изпълнение има по отношение изпълнението на Приоритет 2 „Развитие на туризма в тясна връзка с опазване и експониране на културно-историческото наследство и съхраняване на околната среда“.

Като цяло изводите, които се правят в тази оценка са, че техническото изпълнение по приоритетите и мерките е много добро; че е привлечен значителен външен финансов ресурс, главно от европейски източници за развитието на общината, като общо за периода 2007-2013 г. Община Троян е работила по 55 проекта на обща стойност 73 522 000 лв.

В рамките на настоящия мандат 2011-2015 г., е работено по 42 проекта на обща стойност 54 612 000 лв.

Община Троян е реализирала главно проекти за подобряване както на техническата, така и на социалната инфраструктура, с поставен акцент върху развитие на туризма. Реализирани са също и различни „меки“ проекти и инициативи за подобряване на заетостта, образованието, социалните услуги, културните и спортните дейности. Облагородени са много нови места за отдих, като са направени и сериозни инвестиции за благоустройство и подобряването на инфраструктурата в общината. Създадени са партньорства с други общини, както и с местни организации чрез Общинската програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти в община Троян“. Подобрено е административното обслужване, както по отношение на бизнеса, така и за гражданите. Въпреки това е необходимо общината да продължи инвестициите в инфраструктурни и меки проекти.

Ето някои по-общи въздействия на изпълнените проекти и дейности : подобрено е икономическото развитие на общината, включително са създадени условия за подобряване обслужването на бизнеса и насърчаване на инвестициите в общината; подобрена е транспортна инфраструктура и облагородена градска среда; повишен е процентът на населението, което е с подобрено водоснабдяване и канализация; изградени са канализационни и пречиствателни съоръжения в гр. Троян и с. Шипково. Имаме подобрение на социалната, здравната, културната, образователната и спортната инфраструктура; подобрена е туристическата инфраструктура и са изградени нови средства за подслон; увеличен е броят на хората с осигурен достъп до предлаганите социални услуги в общността;

С предприетите действия свързани с информацията и публичността, общината е осигурила широка обществена подкрепа и е включила в процеса на изпълнение всички заинтересовани страни. Процесът на изпълнение на плана е повлиян от редица положителни и негативни фактори. Най-негативния от тези фактори е заемът за финансовите корекции, които бяха наложени на общината, в резултат на управлението на проекти в периода 2007-2011г.

 

Всичко останало като числа, може да бъде видяно в последващата оценка, която е публикувана на сайта на Община Троян.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността