Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Троянската общественост обсъди стратегията за развитие на образователната система в Община Троян за периода 2014 - 2020 г. Печат Е-мейл
Петък, 13 Юни 2014 13:28

На 10 юни, в салона на Община Троян, се проведе обществено обсъждане на Стратегията за развитие на образованието в троянска община. Интересът към темата определено беше висок, имайки предвид почти пълната зала. Присъстваха: ръководството на Община Троян, експерт на РИО-Ловеч, директори на училища и детски градини, представители на бизнеса, на училищните настоятелства, родители и ученици, специалисти от администрацията.

Обсъждането бе открито от Иванка Джабраилова – началник отдел „Образование, култура, младежки и социални дейности“, която подчерта, че приемането на този стратегически документ ще определи местната политика за развитие на образователната система в следващия период съобразно националните и европейски изисквания и приоритети. И още, че всяка стратегия, в това число и тази, може да се реализира едва след приемането й от всички заинтересовани страни и че ангажираността на участниците в образователния процес, както и на цялото общество, е гаранция за нейния успех.

Зам.-кметът Поля Димова поясни, че обсъжданата Стратегия е продължение на стратегията, по която е работила Общината до 2013г. включително, с начало 2005г. Тя акцентира върху два момента: първо, че Община Троян има стратегия за развитие на образователната система преди да има национална програма за развитие на училищното образование и второ, че на територията на Ловешка област няма друга община, която да е разработила подобен вид документ.

Димова се спря върху основните моменти от Стратегията, която е направена на базата на анализ на изпълнение на стратегията до 2013г. Анализът е много задълбочен и въз основа на него е направен SWOT – АНАЛИЗ – силни и слаби страни, възможности и заплахи. Разписани са стратегическите цели: Гарантиране на достъпа до образование, осигуряване на максимален обхват на деца и ученици от общината и предотвратяване на риска от преждевременно напускане на училище; Осигуряване на качествено образование; Модернизиране на материално-техническата база и подпомагане на учителските кадри; Обвързване на професионалното образование в община Троян с потребностите на местната икономика с цел последваща професионална реализация.

„Тръгнали сме, подчерта г-жа Димова, независимо от всички условности и независимо от цялата нормативна уредба, която в определени моменти пречи вместо да ни помага, да търсим вариант да стиковаме професионалното образование с потребностите на местния пазар“.

Тя се спря на някои от по-важните стъпки в Програмата за изпълнение на Стратегията за развитие на образователната система в община Троян през първия период / 2014 – 2016г./. Някои от тях са: засилване връзката „Училище-Бизнес“; въвеждане на индивидуален подход към детето; създаване на Център за личностно развитие; привличане на млади педагогически кадри и др.

Не бяха малко изказванията, направени бяха предложения, които екипът изготвил Стратегията ще вземе под внимание, защото е важно да има обществен резултат от дейността на различните заинтересовани страни и защото постигането на стратегическите цели е невъзможно без обединяване усилията на всички – всеки със своето място и ангажименти.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността