Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Съобщение за отваряне на оферти по обществена поръчка - Рехабилитация на обществени зелени площи ... Печат Е-мейл
Четвъртък, 12 Юни 2014 15:24

Съобщение до участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски плoщадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения в гр. Троян и с. Дебнево, община Троян“

 

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви за промяна на часа на отваряне на офертите подадени за участие в гореупоменатата обществена поръчка, вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 00151-2014-0016. Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 17.06.2014 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” №1, ет.3.

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян