Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Съобщение за собствениците на пчелини в община Троян Печат Е-мейл
Понеделник, 14 Юли 2014 10:39

Съгласно чл.8, ал.1 от Закона за пчеларството (ЗП), в кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства. Алинея 2 от същия член гласи, че собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация, а при промени на данните, подлежащи на регистрация, собственикът ги заявява за вписване в 15-дневен срок от настъпването им.

Кметствата/кметските наместничества изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции "Земеделие" и Българската агенция по безопасност на храните в едномесечен срок.

Предвид нормативните изисквания и информацията, че след 31.07.2014 г. Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч ще извършва проверки по места, моля всички собственици на пчелни семейства да имат грижата да фигурират с актуални данни в регистрите на съответните кметства/кметски наместничества, на територията на които се намират пчелините им.

При несъвпадение на данните, ще бъдат приложени административнонаказателните разпоредби от ЗП, чрез налагане на санкции по чл.37, ал.1 и ал.2 (ал.1 - Който не регистрира пчелни семейства или не постави регистрационен номер на пчелина в нарушение на чл. 8, ал. 1 или ал. 5, се наказва с глоба от 50 до 100 лв. чл.37, ал.2 - Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 300 лв.).