Начало Обявления Съобщение до заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията

Навигация

www.troyan.bg

Съобщение до заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Понеделник, 14 Декември 2020 14:58

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Минко * Илиев, адрес: гр. Пловдив ********, собственик по наследство на поземлен имот идентификатор 73198.508.246 по кадастралната карта на гр. Троян;
  2. Пенко * Илиев, адрес: гр. Пловдив ********, собственик по наследство на поземлен имот идентификатор 73198.508.246 по кадастралната карта на гр. Троян:

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ Об-ТСУ-КР-118

гр. Троян, 29.10.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцел II „За търговски магазини“, урегулиран поземлен имот (УПИ) III-244,248 и УПИ V-240 в квартал 12 по регулационния план на квартал „Кнежки лъг и Василевско“ на град Троян (поземлени имоти с идентификатори 73198.508.240, 73198.508.241, 73198.508.242, 73198.508.243, 73198.508.244 и 73198.508.248  по  кадастралната карта на град Троян), като се обособяват нови УПИ ІІІ-464 „За общес-твено обслужване и производствена дейност“, V-462 „За жилищно застрояване“ и VІ-463 „За обществено обслужване и производствена дейност“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, от 9 до 12 ч.

 

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованите лица след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни