Начало Обявления Заповед № 1664 от 18.12.2020 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 1664 от 18.12.2020 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Неделя, 20 Декември 2020 10:03

 

З А П О В Е Д

№ 1664/18.12.2020 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № ПО-10-5, т. I, т. 1 от 18.08.2020 г. на ОД „Земеделие“ – гр. Ловеч, Решение № ПН-14-ПР/2020 г. на РИОСВ – Плевен, Становище Изх. № 94-00-166 от 08.06.2020 г. на Областно пътно управление – Ловеч и Становище Рег. № 906000-3805 от 15.05.2020 г. на Областна дирекция на МВР – Ловеч, Решение № 5 от Протокол № 19/07.10.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с Вх. № ГА-13-52/01.09.2020 г. от Йовчо М. Матев и „ЙОМА ТУЗ“ ЕООД,

 

О Д О Б Р Я В А М:

 

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) и Комуникационно-транспортен план (КТП), с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлени имоти с идентификатори 73198.6.58, 73198.6.86, 73198.6.111 и 73198.6.118 (поземлен имот с проектен идентификатор 73198.6.125) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Троян, местност „Дългата поляна“, като се обособява нов урегулиран поземлен имот (УПИ) II-125 с отреждане „За обществено обслужване“ в нов строителен квартал № 429 на град Троян, с който се променя границата на населеното място. УПИ I-006096 „За складове и обществено обслужване“ (поземлен имот с идентификатор 73198.6.107 по КККР на град Троян) се променя в УПИ I-107 „За складове и обществено обслужване“, който също попада в новия строителен квартал 429, при обособена устройствена зона - „Смф“ с показатели: плътност на застрояване - до 80 %; коефициент на интензивност - до 1,5; минимална озеленена площ - 20 %; застрояване - свободно. Координати на точките в Координатна система БГС 2005, с които се променя границата на населеното място:

 

№ _________X __________Y_____

1         4754303.047       435190.229

2         4754272.375       435203.559

3         4754213.898       435230.569

4         4754195.703       435214.636

5         4754172.555       435192.550

6         4754245.039       435151.977

7         4754274.094       435135.767

 

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Приложеният проект и КТП са неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

Вр. И. Д. Кмет на Община Троян

(съгласно Зап. № 1573/30.11.2020 г. на Кмета на Община Троян)