Начало Обявления Заповед № 1676 от 22.12.2020 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на имот 73198.70.27

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 1676 от 22.12.2020 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на имот 73198.70.27 Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 23 Декември 2020 08:13

 

З А П О В Е Д

№ 1676/22.12.2020 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № КЗЗ-02, т. I, т. 15 от 28.01.2020 г. на КЗЗ при МЗХГ – София, Становище № 4538(1) от 21.08.2019 г. на РИОСВ – Плевен, Становище № 53-00-458 от 12.08.2020 г. на Областно пътно управление – Ловеч, Становище № 906000-6607 от 28.07.2020 г. на Областна дирекция на МВР – Ловеч, Решение № 12 от Протокол № 22/25.11.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с Вх. № ГА-13-51/31.08.2020 г. от „ДОКА – ТРАНС АВТО“ ЕООД,

 

О Д О Б Р Я В А М:

 

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ), заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) и Комуникационно-транспортен план (КТП), на поземлен имот с идентификатор 73198.70.27 по кадас-тралната карта и кадастралните регистри на град Троян, местност „Радова лъка“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно строителство, обществено обслужване и складове“, при обособена устройствена зона - „Жм“ с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване - свободно. Приложеният проект и КТП са неразделна част от настоящата заповед. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

Вр. И. Д. Кмет на Община Троян

(съгласно Зап. № 1573/30.11.2020 г. на Кмета на Община Троян)