Начало Обявления Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и Мима Джанова от гр. Троян

Навигация

www.troyan.bg

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и Мима Джанова от гр. Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Петък, 15 Януари 2021 14:51

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Наско * Драганов, адрес: гр. Троян ********, собственик на част от поземлен имот с идентификатор 73198.512.167 по кадастралната карта на гр. Троян;
  2. Мима * Джанова, адрес: гр. Троян ********, собственик на част от поземлен имот с идентификатор 73198.512.167 по кадастралната карта на гр. Троян:

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-ТСУ-КР-144

гр. Троян,  30.12.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ съобщава, че със Заповед № 1677 от 22.12.2020 г. на кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на УПИ XLVIII-91 „За жилищно строителство и обществено обслужване“ (имот по кадастралната карта на гр. Троян с идентификатор 73198.29.118) и УПИ ХXХV-1321 (имот с идентификатор 73198.512.167) в  кв. 60 по регулационния план на I и II микрорайон на град Троян, като се обособяват УПИ ХLVІІІ-120 „За жилищно строителство и обществено обслужване“ (имот с проектен идентификатор 73198.512.120) и УПИ ХХХV-167 „За жилищно застрояване“ (имот с идентификатор 73198.512.167).

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, от 9 до 12 ч.

Настоящото съобщение ще се счита за връчено на заинтересованите лица след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* - данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни