Начало Проекти и програми Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци

Навигация

www.troyan.bg


Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци

2017-06-07

 

Проект с АДБФП ИСУН №BG16M1OP002-2.002-0005-С01 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“.

 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“

Процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“

 


Срокът за изпълнение на административния договор е до 16.10.2021 г.

 


Общата стойност на проекта е 6 200 343,30 лв.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 595 576,97 лв. по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана в размер до 85% от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, представляващи 3 906 240,42 лв., и от държавния бюджет на Република България – 689 336,55 лв.

Собственият финансов принос на бенефициентите е в размер на 1 604 766,33 лв., в т.ч.:

- Съфинансиране от общините Троян и Априлци – 600 100,78 лв

- Недопустими по процедурата, представляващи възстановим Данък върху добавената стойност и недопустими разходи – 1 004 665,55 лв.

 

Проектното предложение е насочено към предприемане на мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци в съответствие с националния план за управление на отпадъците.

Устойчивото управление на битовите отпадъци ще бъде постигнато чрез инвестиции в проектиране и изграждане на:

- компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци с капацитет 2200 т/г., заедно с осигуряване на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелените отпадъци;

- инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет 6300 т/г., както и на съпътстващата инфраструктура.

Целта на проектното предложение е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци.

Община Троян – водеща община

Община Априлци – община-партньор

 


 

Договор №

ПП-У01-2017

Дата

07.03.2017 г.

Изпълнител

„Инвестиционно проектиране“ ЕООД, гр. Шумен

Дейност

Получаване на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение по Процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Стойност

102 600 лв.

Срок

Изпълнен

 

Договор №

BG16M1OP002-2.002-0005-C01-U-01

Дата

12.06.2018 г.

Изпълнител

„ИСЕТА – ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. София

Дейност

„Предоставяне на техническа помощ за управление на проект с АДБФП ИСУН №BG16M1OP002-2.002-0005-С01  „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци““

Стойност

42 424 лв. без вкл. ДДС или 50 908,80 лв. с вкл. ДДС

Срок

В процес на изпълнение

 

Договор №

BG16M1OP002-2.002-0005-C01-U-02

Дата

12.06.2018 г.

Изпълнител

„БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, гр. София

Дейност

„Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за строеж „Допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съпътстваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на  предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“

Стойност

23 800 лв. без вкл. ДДС или 28 560 лв. с вкл. ДДС

Срок

В процес на изпълнение

 

Договор №

BG16M1OP002-2.002-0005-C01-U-03

Дата

17.08.2018 г.

Изпълнител

Военно-инвалидна кооперация „Корона“, гр. София

Дейност

„Информация и комуникация на проект с АДБФП ИСУН №BG16M1OP002-2.002-0005-С01 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“

- Обособена позиция №1 „Изработване на печатни информационни материали“

Стойност

3 952,00 лв. без вкл. ДДС или 4 742,40 лв. с вкл.ДДС

Срок

В процес на изпълнение

 

Договор №

BG16M1OP002-2.002-0005-C01-U-04

Дата

17.08.2018 г.

Изпълнител

„Ламбаджиев стандарт“ ООД, гр. София

Дейност

„Информация и комуникация на проект с АДБФП ИСУН №BG16M1OP002-2.002-0005-С01 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“

- Обособена позиция №2 „Организиране и провеждане на публични събитие и официални церемонии, изработване на информационен банер/транспарант в комплект със стойка, изработване и монтиране на билборд, изработване и поставяне на постоянна обяснителна табела“

Стойност

4 020,00 лв. без ДДС или 4 824,00 лв. с ДДС

Срок

В процес на изпълнение

 

Договор №

BG16M1OP002-2.002-0005-C01-S-01

Дата

06.06.2019 г.

Изпълнител

Консорциум "Холдинг Пътища- Пи Ес Пи" ДЗЗД, София

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съпътстваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“.

Стойност

3 930 399,70 лв. без ДДС или 4 716 479,64 лв. с ДДС

Срок

В процес на изпълнение