Начало Общ. администрация Кмет

Навигация

www.troyan.bg

Кмет Печат Е-мейл
Общинска администрация - Структура
Събота, 10 Май 2008 14:32

ИМЕ: ДОНКА МИХАЙЛОВА

БИОГРАФИЯ:

Дата на раждане: 20 април 1959г., в гр. Троян;

Семейно положение: Омъжена, с две дъщери;

Образование: Висше икономическо образование от ВФСИ “Д. А. Ценов” – Свищов, специалност “Финанси и кредит”;


Кариера:

 • Дълги години е работила в неправителствения сектор, била е председател на Сдружение “Знание” в Ловеч;
 • От 2016 година е заместник-председател на УС Национално сдружение на общините в Република България;
 • Донка Михайлова е народен представител в 40-то Народно събрание за Ловешки регион;
 • Експерт на Националното сдружение на общините,  институт “Отворено общество”, Института по публична администрация и др.;
 • Специалист в областта на социалната политика и гражданското общество;
 • Оценител е по оперативните програми, работи активно по процесите на планиране и програмиране за предстоящия планов период.

 

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт.

Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.

Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация.

Кметът представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията приети с местен референдум.

При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от трима заместник кметове.

Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината.

Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметовете да изпълняват негови правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.

Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.

Кметът на общината не може  да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдe контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

 


Кметът на общината:

 1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината.
 2. Внася за одобрение от Общинския съвет общата численост и структурата на общинската администрация.
 3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания.
 4. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби.
 5. Организира изпълнението на общинския бюджет.
 6. Организира изпълнението на дългосрочните програми.
 7. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет.
 8. Изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в 3-дневен срок от издаването или подписването им.
 9. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите и от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет.
 10. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове.
 11. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.
 12. Оказва съдействие на управителните органи на етажните собствености при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.
 13. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им.
 14. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация.
 15. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас.
 16. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация.
 17. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, не включено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост.
 18. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство.
 19. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС.
 20. Назначава Дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител.
 21. Утвърждава длъжностното щатно разписание на служителите в общинската администрация.
 22. Прави ежегодно публичен отчет за дейността на общинската администрация пред Общинския съвет и населението на общината.
 23. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него на всеки 6 месеца.
 24. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации.

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.

(3) Кметът на общината, в случаите определени от закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

(4) Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 

[Назад]