Начало Контакти

Навигация

www.troyan.bg

Данни за връзка с общински служител
Ръководство
Име Длъжност E-mail Телефон
Донка Михайлова Кмет на Община Троян [email protected] 0670 / 68 001
Ангел Ангелов Заместник-кмет на Община Троян [email protected] 0670 / 68 008
Бистра Чолакова Заместник-кмет на Община Троян [email protected] 0670 / 68 013
Розалина Русенова Заместник-кмет на Община Троян [email protected] 0670 / 68 011
Цветелина Калчева Секретар на Община Троян [email protected] 0670 / 68 026


Главен специалист "Сътрудник на Кмета"
Име Длъжност E-mail Телефон
Петя Узунова Главен специалист "Сътрудник на кмета" [email protected] 0670 / 68 009


Главен експерт"Връзки с обществеността и протокол"
Име Длъжност E-mail Телефон
Станислава Вачева Главен експерт "Връзки с обществеността и протокол" [email protected] 0670 / 68 025


Звено "Вътрешен одит"
Име Длъжност E-mail Телефон
Светла Георгиева Ръководител на Звено "Вътрешен одит" [email protected] 0670 / 52 000
Йонка Врачанска-Дисанска Старши вътрешен одитор [email protected] 0670 / 52 000


Сигурност на информацията
Име Длъжност E-mail Телефон
Румен Варчев Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" [email protected] 0670 / 68 046
Дежурен в Община Троян Оперативен денонощен дежурен - 0670 / 68 050


Местно самоуправление
Име Длъжност E-mail Телефон
Камен Ошанов Главен специалист "Местно самоуправление" [email protected] 0670 / 68 041


Главен архитект
Име Длъжност E-mail Телефон
Боян Кръстев Главен архитект - 0670 / 68 014


Дирекция "Общинска собственост и икономика"
Име Длъжност E-mail Телефон
Борис Бояджиев Директор на дирекция "Общинска собственост и икономика" [email protected] 0670 / 68 002
Мария Минкова Главен експерт "Икономика и приватизация" [email protected] 0670 / 68 056
Христо Ангелов Главен експерт "Туризъм и транспорт" [email protected] 0670 / 68 037
Мирослава Мирчева Главен експерт "Търговия и туризъм" [email protected] 0670 / 68 037
Моника Данева Главен експерт "Земеделие" [email protected] -
Красимир Атанасов Главен експерт "Общинска собственост" [email protected] 0670 / 68 024
Паула Иванова Старши експерт "Общинска собственост" [email protected] 0670 / 68 024
Стефан Дочев Главен специалист "Общинска собственост и жилищна политика" [email protected] 0670 / 68 039
Преслава Иванова Главен специалист "Информационно-културен център" [email protected] 0670 / 52 040
Десислава Костова Специалист "Гори" [email protected] -
Десислава Николова Специалист "Гори" [email protected] -
Теодор Ненков Специалист "Гори" [email protected] -
Васил Минков Специалист "Гори" [email protected] -
Васил Стойчев Специалист "Земи" [email protected] -


Дирекция "Анализ, планиране и проекти"
Име Длъжност E-mail Телефон
Вера Добрева-Съботинова Директор на дирекция "Анализ, планиране и проекти" [email protected] 0670 / 68 016
Снежина Табакова Главен експерт "Планиране и проекти" [email protected] 0670 / 68 032
Полина Павлова Главен експерт "Строителство" [email protected] 0670 / 68 019


Звено "Обществени поръчки"
Име Длъжност E-mail Телефон
Иванка Николова Юрисконсулт "Обществени поръчки" [email protected] 0670 / 68 005
Пламена Димитрова Главен експерт „Обществени поръчки" [email protected] 0670 / 68 005
Поликсения Кинтова Главен специалист "Обществени поръчки" [email protected] 0670 / 68 005


Дирекция "Устройство на територията"
Име Длъжност E-mail Телефон
Николай Хитров Директор на дирекция "Устройство на територията" [email protected] 0670 / 68 015
Таня Димитрова Главен експерт "Контрол ТСУ" [email protected] 0670 / 68 015
Таня Рогачева Главен експерт "Екология" [email protected] 0670 / 68 017
Илия Гонков Главен експерт "Кадастър" [email protected] 0670 / 68 030
Светослав Паров Главен експерт "Кадастър и регулация" [email protected] 0670 / 68 029
Надка Иванова Главен специалист "Градоустройство и архитектура" [email protected] 0670 / 68 031
Мария Атанасова Главен специалист "Градоустройство и архитектура" [email protected] 0670 / 68 031
Ивелина Станкова Главен специалист "Техническо обслужване" [email protected] 0670 / 68 055
Йонита Генова Главен специалист "Техническо обслужване" [email protected] 0670 / 68 055
Ангелина Иванова Инспектор "Незаконно строителство" [email protected] 0670 / 68 030
Соня Недялкова Младши експерт "Екология" [email protected] 0670 / 68 017


Дирекция "Строителство"
Име Длъжност E-mail Телефон
Николай Райковски Директор на дирекция "Строителство" [email protected] 0670 / 68 018
Лариса Цонкова Главен експерт "Инвестиционна политика" [email protected] 0670 / 68 018
Лена Дундева Главен експерт "Строителство и инженерна инфраструктура" [email protected] 0670 / 68 061
Мария Василева Главен експерт "Високо строителство" [email protected] 0670 / 68 019
Николай Петров Главен експерт “Пътна инфраструктура" [email protected] 0670 / 68 028
Павли Дочев Младши експерт "Строителство и инженерна инфраструктура" [email protected] 0670 / 68 028
Цанко Симеонов Младши експерт "В и К" [email protected] 0670 / 68 028
Пламенка Гечева Главен специалист "Строителство" [email protected] 0670 / 68 059


Отдел "ОКСДП"
Име Длъжност E-mail Телефон
Иванка Джабраилова Началник на отдел "Образование, култура, спорт и демографска политика" [email protected] 0670 / 68 004
Тодор Комитов Главен експерт "Младежки дейности и спорт" [email protected] 0670 / 68 034
Диана Дренска Главен специалист "Демографски и младежки политики" [email protected] 0670 / 68 012
Вяра Дочева Главен специалист "Други дейности по образованието" [email protected] 0670 / 68 012
Тереза Георгиева Главен специалист "Култура" [email protected] 0670 / 68 012
Елица Наумова Главен специалист [email protected] 0670 / 68 012
Ани Иванова Специалист "Предучилищно и начално образование" [email protected] 0670 / 68 012
Бисерка Петрова Секретар на ОбКБППМН [email protected] 0670 / 68 012


Отдел "Социална и здравна политика"
Име Длъжност E-mail Телефон
Марияна Николова Началник на отдел "Социална и здравна политика" [email protected] 0670 / 63 096
Валентина Даскалова Главен експерт „Социална и здравна политика“ [email protected] 0670 / 60 302; 0878 90 18 53
Христинка Христова Младши експерт "Социална политика" [email protected] 0670 / 60 302
Илияна Илиева Специалист „Социални програми“ [email protected] 0670 / 60 302; 0878 90 13 72
Натали Котовска Специалист [email protected] 0670 / 63 096


Отдел "Местни приходи"
Име Длъжност E-mail Телефон
Марин Василковски Началник на отдел "Местни приходи" [email protected] 0670 / 60 479
Мария Нанковска Главен експерт "Контрол МДТ" [email protected] 0670 / 63 106
Теодора Калчева Главен експерт "Обслужване, приемане и обработване на МДТ" [email protected] 0670 / 63 106
Анелия Стоева Старши експерт "Местни приходи" [email protected] 0670 / 63 106
Мария Матева Старши експерт "Местни приходи" [email protected] 0670 / 63 106
Вероника Тошкова-Лазарова Младши експерт "Местни приходи" [email protected] 0670 / 60 479
Силвия Генковска Главен специалист "Местни приходи" [email protected] 0670 / 63 106
Мария Гетова Главен специалист "Местни приходи" [email protected] 0670 / 63 106
Мария Иванова Главен специалист "Местни приходи" [email protected] 0670 / 63 106
Димитър Вучков Главен специалист "Местни приходи" [email protected] 0670 / 63 106
Мария Минкова Главен специалист "Местни приходи" [email protected] 0670 / 63 106


Отдел "Услуги на гражданите"
Име Длъжност E-mail Телефон
Анита Маринова Началник на отдел "Услуги на гражданите" [email protected] 0670 / 68 041
Катя Раева Старши експерт ЕСГРАОН [email protected] 0670 / 68 042
Светлина Дончева Старши експерт "Гражданско състояние" [email protected] 0670 / 68 042
Димитър Калински Младши експерт "Системен администратор" [email protected] 0670 / 68 025
Анна Белперчинова Младши експерт "Поддръжка на компютърната техника и програмни продукти" [email protected] 0670 / 68 025
Елеонора Пандурска Главен специалист "Деловодство и архив" [email protected] 0670 / 68 039
Иванка Иванова Главен специалист [email protected] 0670 / 68 036
Мария Ковачева Главен специалист [email protected] 0670 / 68 036
Зорница Маринова- Банчева Главен специалист [email protected] 0670 / 68 038
Таня Цанкова Куриер [email protected] 0670 / 68 039


Отдел "Правен"
Име Длъжност E-mail Телефон
Цвета Димова Началник на отдел "Правен" [email protected] 0670 / 68 047
Ирина Князева Юрисконсулт [email protected] 0670 / 68 005
Иванка Радойкова Главен специалист "Техническо обслужване Общински съвет" [email protected] 0670 / 68 006
Красимира Дункова Технически сътрудник "Правно обслужване" [email protected] 0670 / 68 035


Отдел "Бюджет и човешки ресурси"
Име Длъжност E-mail Телефон
Галя Белевска Началник на отдел "Бюджет и човешки ресурси" [email protected] 0670 / 68 003
Милко Банчевски Главен експерт "Човешки ресурси" [email protected] 0670 / 68 021
Йорданка Костовска Главен експерт "Финанси - функция Образование" [email protected] 0670 / 68 034
Радосвета Калъчева Старши експерт "Бюджет и анализ" [email protected] 0670 / 68 021
Радослава Шкодрова Старши експерт "Бюджет и касово изпълнение" [email protected] 0670 / 68 057


Отдел "Счетоводство"
Име Длъжност E-mail Телефон
Борислава Василковска Началник на отдел "Счетоводство" [email protected] 0670 / 68 023
Стойчо Вачевски Старши счетоводител [email protected] 0670 / 68 058
Марияна Николова Старши счетоводител [email protected] 0670 / 68 058
Поля Вутова Старши експерт "Счетоводство" [email protected] 0670 / 68 058
Марияна Киева- Цонковска Главен специалист "Счетоводство" [email protected] 0670 / 68 058
Лилия Гадевска Главен специалист "Касиер" [email protected] 0670 / 68 022
Драгомир Трифонов Главен специалист "Снабдяване и организация по експлоатация и поддръжка на сгради" - 0670 / 68 023


Кметове на кметства и кметски наместници
Име Длъжност E-mail Телефон
Маргарита Генкова Кметски наместник на с. Балабанско [email protected] 069615 / 222
Теменужка Пелова-Зунева Кметски наместник на с. Балканец [email protected] 06963 / 23 98
Милка Пенчева Кмет на с. Бели Осъм [email protected] 06965 / 22 12
Тодор Радевски Кметски наместник на с. Белиш [email protected] 06960 / 23 22
Мериян Афъзова Кмет на с. Борима [email protected] 06953 / 24 17
Александрина Игнатова Кмет на с. Врабево [email protected] 06954 / 22 33
Виолета Стоянова Кмет на с. Голяма Желязна [email protected] 06957 / 22 66
Магдалена Цвяткова Кметски наместник на с. Горно Трапе [email protected] 069614 / 234
Искра Ковачева Кметски наместник на с. Гумощник [email protected] 06950 / 22 33
Галя Керезова Кмет на с. Дебнево [email protected] 06959 / 23 63
Марияна Троанска Кметски наместник на с. Добродан [email protected] 06968 / 22 68
Дилян Дамянов Кметски наместник на с. Дълбок дол [email protected] 06955 / 22 21
Стела Чолакова Кмет на с. Калейца [email protected] 06967 / 23 20
Димитринка Стойнова Кметски наместник на с. Ломец [email protected] 06956 / 315
Марияна Генковска Кмет на с. Орешак [email protected] 06952 / 23 12
Иван Беломъжев Кметски наместник на с. Патрешко [email protected] 06952 / 25 90
Венета Фехим Кметски наместник на с. Старо село [email protected] 069616 / 323
Димитрина Станчевска Кметски наместник на с. Терзийско [email protected] 069612 / 320
Марин Сираков Кмет на с. Черни Осъм [email protected] 06962 / 22 33
Илия Минков Кметски наместник на с. Чифлик [email protected] 069613 / 22 25
Наталия Керембова Кмет на с. Шипково [email protected] 06966 / 24 30