Начало Обществени съвети Обществени консултативни съвети

Навигация

www.troyan.bg

Консултативни и обществени съвети

ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН


Успешна форма за взаимодействие, за отчетност и прозрачност са обществените съвети, които обединяват усилията на граждани, експерти и институции за привличане на всички заинтересовани страни за решаването на важен обществен проблем или за стимулиране и подкрепа на приоритетно направление от местното развитие.

 

Предназначение и функции на обществените съвети:

Предназначение: Със създаването на обществените съвети се цели преди всичко постигане на взаимодействие между общинска администрация и гражданите на общината по теми и проблеми от обществен интерес, касаещи всички жители или определени социални групи.

 

Функции:

  • Консултативни функции - като структури на гражданското общество, обществените съвети  консултират общинска администрация относно потребностите и нагласите на местната общност и правят предложения за решаване на съществуващи проблеми или за подобряване на развитието в дадена област.
  • Контролни функции - могат да оказват и обществен контрол върху изпълнението на взетите от местната власт решения и своевременно да сигнализират за констатирани отклонения и нарушения.
  • Посреднически и изпълнителски функции - обществените съвети могат да бъдат полезни за съгласуване на интересите и позициите по важни въпроси и за осигуряване на обществена подкрепа за общинските политики и дейности в определени области, както и сами да инициират и да реализират конкретни инициативи и дейности.

 

Обществените съвети, които са учредени на територията на общината са изградени по инициатива на Кмета и осъществяват своята дейност на доброволен принцип. Те са консултативни органи за обществен контрол и взаимодействие между местната власт и гражданското общество. Оказват съдействие при формиране и реализиране на общинската политика.

Обществените съвети могат да бъдат класифицирани по: функции, предмет на дейност, териториален обхват и ниво на взаимодействие, начин на възникване, състав и представителство.

 

За Община Троян  тази класификация се отнася по следния начин:

  • От гледна точка на функциите, съществуващите обществени съвети изпълняват комбинирано или поотделно всички от посочените функции – консултативни, контролни, посреднически, изпълнителски.
  • От гледна точка на предмета на дейност обществените съвети условно могат да се разделят на две основни групи: с обща насоченост(третират широк кръг от въпроси и проблеми, актуални и значими за жителите на даден район – функционират в кварталите и селата) испециализирани (по конкретен обществен проблем или секторна политика – функционират  към Община Троян). Последните от своя страна биват консултативни и експертни съвети, в зависимост от преобладаващите характеристики на членовете им.
Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Сдружение „Троян в бъдещето“
2 Консултативен съвет по образование и култура към Община Троян
3 Консултативен съвет за икономическо развитие на Община Троян
4 Обществен съвет за социално подпомагане
5 Общественият съвет по наркотичните вещества
6 Консултативен съвет по туризъм към Кмета на Община Троян, съгл. Чл. 10 от Закона за туризма