Начало Местни приходи Срокове за внасяне на местни данъци и такси

Навигация

www.troyan.bg

Срокове за внасяне на местни данъци и такси Печат Е-мейл
Отдели - Местни приходи
Понеделник, 29 Март 2010 12:58

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ”

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Граждани и Ръководители на предприятия,

Сроковете за внасяне на задълженията  за 2020 г. са следните:

 

 

  • данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто за такса битови отпадъци.  На предплатилите  до 30 юни за цялата година се прави отстъпка 5 на сто за данък върху недвижимите имоти. За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.
  • данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината,за която е дължим. На предплатилите  до 30 юни за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение.
  • патентен данък плащане на четири вноски:

 

- За първо тримесечие  – до 31 януари

- За второ тримесечие – до 30 април

- За трето тримесечие  – до 31 юли

- За четвърто тримесечие  – до 31 октомври

 

  • туристически данък: дължимия данък се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

Заплащането може да се извърши в брой на касите на отдел “Местни приходи”, ул.“Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/, чрез Изипей,  Epay, в кметствата по селата  и безкасово, чрез пощенски запис или по банков път по следната сметка:

 

„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, Офис Троян

Банкова сметка – BG94RZBB91558420008108

BIC - RZBBBGSF

 

Код за вид плащане:

  • патентен данък – 44 14 00
  • данък недвижими имоти – 44 21 00
  • данък върху превозните средства – 44 23 00
  • такса битови отпадъци – 44 24 00
  • туристически данък - 44 28 00

 

На касите в отдела е инсталирано терминално устройство за приемане на плащания със следните видове платежни карти:

-         дебитни карти с национален достъп, издадени от банка в страната или клон на чуждестранна банка в страната, носещи логото на националния картов оператор и/или;

-         международни дебитни карти „Maestro” и „VISA“, издадени от банка в страната или клон на чуждестранна банка в страната и/или;

-         международни кредитни карти „MasterCard” и „VISA“, издадени от банка в страната или клон на чуждестранна банка в страната.

Карти с логото „Maestro”, „MasterCard” и „VISA“, издадени от платежни институции, лицензирани от БНБ по реда на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, може да се извърши и преди получаване на съобщение.

 

Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си  задължения, че могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране.