Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

От 01.02.2013г. Община Троян реализира Проект „Независимост и включване“ Печат Е-мейл
Сряда, 10 Април 2013 15:54

ИНФОРМАЦИЯ

 

От 01.02.2013г. Община Троян реализира Проект „Независимост и включване“ Договор № BG051PO001-5.1.04-0165-С0001, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът ще се реализира в рамките на осемнадесет месеца и е на обща стойност 164 989,88 лв. Ще бъде създадено звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Троян. Предвижда се обслужване в рамките на дванадесет месеца, считано от 01.08.2013г. на 60 лица с увреждания и 20 самотно живеещи възрастни в невъзможност сами да обслужват основните си жизнени потребности.

Почасовите социални услуги ще бъдат изпълнявани от 5 социални асистенти, 10 домашни помощници и 8 домашни санитари. В звеното за услуги, след конкурс по Кодекса на труда, ще бъдат назначени на трудов договор за дванадесет месеца социален работник и касиер-счетоводител.

Услугите, които ще се предоставят на лицата/децата и самотните възрастни хора с невъзможност за самообслужване са три типа. Съгласно Решение № 132 от 31.05.2012г. на Общински съвет Троян за изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Троян“, ползвателите на услугите, предоставени от „Звено за услуги в домашна среда“, създадено към Домашен социален патронаж в рамките на проект „Независимост и включване“,  заплащат месечни такси, както следва:

1. За дейности за лична помощ 0,80 лв. на час.

2. За дейности за социална подкрепа и социално включване 0,40 лв. на час.

3. За комунално-битови дейности 0,60 лв. на час.

 

От 15.04.2013г. до 30.04.2013г. в сградата на общинска администрация Троян, стая №34, ще бъдат предоставени формуляри за кандидатстване и ще бъдат приемани комплект документи, както за кандидат-изпълнителите, така и за кандидат-потребителите по проекта.

Необходими документи за кандидатстване:

1. За кандидат-потребители:

1.1.  Документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие).

1.2. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие).

1.3. Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие) за кандидатите с увреждания.

1.4. Описание на конкретните потребностите от името на кандидат-потребителя в свободен текст (допуска се да бъде направено и от близките му в случай, че лицето не е в състояние само да прецени нуждите си).

1.5. Удостоверение от личния лекар за здравословно състояние на самотните възрастни лица (за самотно живеещите възрастни хора) по образец.

1.6. Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата, ако е приложимо (копие).

1.7.  Декларация за доход - по образец приложение 1.

1.8.  Декларация за съгласие за достъп до личните данни - по образец приложение 2.

1.9. Декларация, че към момента на кандидатстване лицето не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването -  лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител) - по образец приложение 3.

1.10. Пълномощно (свободен текст, без нотариална заверка)  за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично.

2. За кандидат-изпълнители:

2.1.Заявление /по образец/.

2.2.Копие от документ за самоличност и оригинал за справка.

2.3.Автобиография /по образец/.

2.4.Свидетелство за съдимост.

2.5.Медицинско свидетелство за работа.

2.6.Копие от диплом за завършено образование.

2.7.Служебна бележка от Дирекция Бюро по труда, че лицето е безработно.

2.8.Копие от Сертификат за придобита квалификация за: „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“ /ако кандидата е обучаван/.

2.9.Декларация за съгласие за достъп до личните данни /по образец/ приложение 1.

2.10.  Копие от трудова книжка.

 

Проектът има за цел да създаде устойчив модел  за осигуряване на независим и качествен живот на лица  от Община Троян, които не могат  да се самообслужват и са в риск от социална изолация.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (formuliari-za-izpalniteli-na-uslugite.zip)ИзтеглиФормуляри за изпълнители на услугите461 Kb
Изтегляне на файла (formuliari-za-potrebiteli.zip)ИзтеглиФормуляри за потребители770 Kb