Начало Обявления Обявление Об-ТСУ-КР-133 от 14.12.2020 г.

Навигация

www.troyan.bg

Обявление Об-ТСУ-КР-133 от 14.12.2020 г. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Понеделник, 14 Декември 2020 14:54

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ Об-ТСУ-КР-133

гр. Троян, 14.12.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 99 от 20.11.2020 г. е обнародвано съобщение относно Решение № 247 от протокол № 12 от 29.10.2020 г. на Общинския съвет – Троян за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за улична регулация (ПУП – ЧИПУР) на улица с осови точки (ОТ) 958-974-975-976, попадаща между кв. 24 и кв. 309 по регулационния план на град Троян (част от поземлен имот с идентификатор 73198.503.542 по кадастралната карта на град Троян, с НТП „За второстепенна улица“).

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Ловеч.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“