Начало Обявления Заповед № 1677 от 22.12.2020 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ на имоти 73198.29.118 и 73198.512.167

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 1677 от 22.12.2020 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ на имоти 73198.29.118 и 73198.512.167 Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 23 Декември 2020 09:11

 

З А П О В Е Д

№ 1677/22.12.2020 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 22 от Протокол № 22/25.11.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с Вх. № ГА-13-17/13.05.2020 г. от „АЛАПРИМА“ ЕООД,

 

О Д О Б Р Я В А М:

 

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на УПИ XLVIII-91 „За жилищно строителство и обществено обслужване“ (поземлен имот по кадастралната карта на град Троян с идентификатор 73198.29.118) и УПИ ХXХV-1321 (имот с идентификатор 73198.512.167) в квартал 60 по регулационния план I и II микрорайон на град Троян, като се обособяват УПИ ХLVІІІ-120 „За жилищно строителство и обществено обслужване“ (поземлен имот с проектен идентификатор 73198.512.120) и УПИ ХХХV-167 „За жилищно застрояване“ (имот с идентификатор 73198.512.167), при обособена устройствена зона - „Соп“ за УПИ ХLVІІІ-120 и „Жм“ за УПИ ХХХV-167 с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване - свободно. Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

Вр. И. Д. Кмет на Община Троян

(съгласно Зап. № 1573/30.11.2020 г. на Кмета на Община Троян)