Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-1 от 11.01.2021 г. относно проект за ПУП – ПР за ЧИПУР на улици в ЦГЧ на гр. Троян

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-1 от 11.01.2021 г. относно проект за ПУП – ПР за ЧИПУР на улици в ЦГЧ на гр. Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 12 Януари 2021 15:46

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-ТСУ-КР-1

гр. Троян,  11.01.2021 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 2 от 08.01.2021 г. е обнародвано обявление за изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение на плана за улична регулация (ПУП – ПР за ЧИПУР) на улици с осови точки (ОТ) 832-615-614 и ОТ 832-833-1180-1186 и проектни улици с ОТ 615-616 и ОТ 833-654-653 по регулационния план на ЦГЧ на град Троян заедно с комуникационно-транспортен план (КТП), с цел изграждане на ново кръгово кръстовище между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Опълченска“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявяване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“