Навигация

www.troyan.bg

Преброяване 2021
Съобщение относно подбор на преброители и контрольори Печат Е-мейл
Преброяване 2021 - Преброяване 2021
Вторник, 15 Септември 2020 10:57

Във връзка с „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.“, Общинска преброителна комисия – Троян обявява набиране на преброители, контрольори и придружители.

В тази връзка желаещите да се включат могат да подадат заявление с изискуемите документи всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. в общинска администрация Троян, находяща се на адрес: град Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – Център за административно обслужване, в срок от 15 септември до 30 октомври 2020 г., включително.

 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ И НАЧИНИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛЬОРИТЕ

1. От 15 септември до 30 октомври 2020 г. лицата, които желаят да работят като преброители и контрольори в преброяването, подават заявление чрез Общинската преброителна комисия до Директора на Териториалното статистическо бюро, придружено от автобиография. Подадените документи в Общинската преброителна комисия се регистрират в Центъра за административно обслужване в Община Троян, находящ се в град Троян, пл. „Възраждане“ № 1 - партер, дава им се входящ номер и се записват в електронната система.

Списък на одобрените преброители и контрольори се оповестява не по-късно от 10 декември 2020 г. в съответната Общинска преброителна комисия и в ОСИ на ТСБ.

2. Назначаването на преброителите и контрольорите се извършва чрез подписване на граждански договор между тях и директора на ТСБ не по-късно от 15 януари 2021 година. В договора се уточняват правата и задълженията на страните по време на преброяването.

3. На преброителите, контрольорите и придружителите се издава служебна карта по образец. Образецът на служебната карта се разгласява чрез средствата за масово осведомяване. Служебните карти се връщат заедно с преброителните материали на Общинска преброителна комисия – Троян.

4. Преди получаването на служебните карти преброителите и контрольорите подписват клетвена декларация – неразделна част от договора, с която се задължават да опазват в тайна личните и индивидуалните данни, които са получили по време на изпълнението на служебните си задължения.

Неподписването на декларацията лишава кандидатите от възможността да бъдат назначени като преброители и контрольори.

5. Преброителите, контрольорите и придружителите имат право да посещават сградите и жилищата в своя преброителен участък и контролен район през периода на преброяването (от 1 до 15 февруари 2021 г.) от 8.00 до 20.00 часа, както и да получават съдействие от съответната община, район, кметство или структури на МВР относно случаите по чл. 29 и чл. 31 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

6. При посещението си в домовете на гражданите и срещите си с тях преброителите и контрольорите са длъжни да се легитимират, да разяснят накратко целите на преброяването, да уведомят лицата, че техните индивидуални данни ще се ползват единствено за статистически цели съгласно разпоредбите на Закона за статистиката и ЗПНЖФ 2021.

7. При регистрацията на данните в преброителните документи преброителите трябва да спазват точно разпоредбите на Инструкцията за попълване на преброителните карти и да прилагат принципа на декларативност, т.е. да отбелязват отговорите на лицата от домакинствата така, както те са ги определили. Въпросите трябва да се поставят по начина и смисъла, по който са записани в преброителните карти. Не е допустимо да се задават подвеждащи или насочващи въпроси. Преброителната карта се попълва само с химикал.

Всяка среща с гражданите, свързана с преброяването, трябва да завършва любезно, с благодарност за отделеното време и оказаното съдействие.

8. В случаите, когато гражданите отказват да предоставят исканите данни, преброителят/контрольорът следва да обясни, че непредоставянето на данните по чл. 17 до чл. 19 от Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Р България през
2021 г. или предоставянето на неверни данни се наказва с глоба от 160 лева.

Процедурата по налагане на глобата е в съответствие със Закона за административните нарушения и наказания.

9. В случай на агресивно поведение от страна на граждани към преброител или контрольор последният трябва да преустанови интервюто и да напусне жилището, което е обект на преброяване. В този случай незабавно трябва да се информира Председателят на Общинската преброителна комисия – Троян.

10. Всеки контрольор или преброител, когато се окаже в невъзможност да изпълнява своите задължения, е длъжен незабавно да уведоми Общинската преброителна комисия и да върне получените от него преброителни материали в Общинската преброителна комисия.

 

Кандидатите за преброители и контрольори трябва да отговарят на изискванията, посочени в „Указание за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори пo време на провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година“.

Приложения:

  1. Заявление.
  2. Автобиография по образец.
  3. Декларация за обработка на лични данни.
  4. Критерии за подбор.
  5. Заповед № РД-05-817/14.09.2020 г. на Национален статистически институт.
Приложенията може да изтеглите от секцията с прикачени файлове по-долу.

Общинска преброителна комисия – Троян.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Zayavlenie_14092020_1.docx)ИзтеглиЗаявление28 Kb
Изтегляне на файла (CVTemplate_02022020.docx)ИзтеглиАвтобиография по образец20 Kb
Изтегляне на файла (Privacy_Notice_Applicant_1_red.docx)ИзтеглиДекларация за обработка на лични данни68 Kb
Изтегляне на файла (KriteriiPodbor_11092020-1_final.docx)ИзтеглиКритерии за подбор16 Kb
Изтегляне на файла (SZ-RD-13-236.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-05-817/14.09.2020 г. на Национален статистически институт257 Kb